Principal
Shri Onkar,
Principal
Principal's Message
 
Messages from the Chief Minister
 

Quick Links »

Our State Anthem
O mûr apûnar dex                       O mûr sikuni dex                       Ênêkhôn xuwôla, ênêkhôn xuphôla                       Ênêkhôn môrômôr dex                       O mûr xuriya mat                       Ôxômôr xuwodi mat                       Prithiwir kotû, bisari jônômtû                       Nûpûwa korileo pat                       O mûr ûpôja thai                       O mûr ôxômi ai                       Sai lôõ êbar, mukhôni tûmar                       Hêpah mûr pôlûwa nai.                       Lyrics : Lakshminath Bezbaroa                       Music : Kamala Prasad Agarwala
অ’ মোৰ আপোনাৰ দেশ                       অ’ মোৰ চিকুণী দেশ                       এনেখন সুৱলা, এনেখন সুফলা                       এনেখন মৰমৰ দেশ ।                       অ’ মোৰ সুৰীয়া মাত                       অসমৰ সুৱদি মাত                       পৃথিৱীৰ ক'তো বিচাৰি জনমটো                       নোপোৱা কৰিলেও পাত ।                       অ’ মোৰ ওপজা ঠাই                       অ’ মোৰ অসমী আই                       চাই লওঁ এবাৰ মুখনি তোমাৰ                       হেঁপাহ মোৰ পলোৱা নাই ।                       গীতৰ কথা : লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা                       সুৰ : কমলা প্ৰসাদ আগৰৱালা
News and Announcements

Admission Notice 2023

Guidelines & Application Form    

Term - I / Unit Test - I Results for the Academic Session 2022-23

I - A     I - B     II - A     II - B     III - A     III - B     IV - A     IV - B    

V - A     V - B     VI - A     VI - B     VII - A     VII - B     VIII - A     VIII - B     IX     X - A     X - B    

OUR CBSE BOARD 2022 RESULTS

Download    

more...

 
Last Updation
03.01.2023
   

Academic Calendar-2022

Visiting hours for Parents/Visitors to meet the Principal is -

10:00 a.m to 1:00 p.m.

Admission Guidelines 2023-24

Copyright©2017-2022 Adarsha Vidyalaya Matia, Goalpara
Site Designed & Maintained By Er. Sofiqul Islam