Principal
Shri Guna Gubinda Sonowal,
Principal i/c
Principal's Message
 
Messages from the Chief Minister
 

Quick Links »

Our State Anthem
O mûr apûnar dex                       O mûr sikuni dex                       Ênêkhôn xuwôla, ênêkhôn xuphôla                       Ênêkhôn môrômôr dex                       O mûr xuriya mat                       Ôxômôr xuwodi mat                       Prithiwir kotû, bisari jônômtû                       Nûpûwa korileo pat                       O mûr ûpôja thai                       O mûr ôxômi ai                       Sai lôõ êbar, mukhôni tûmar                       Hêpah mûr pôlûwa nai.                       Lyrics : Lakshminath Bezbaroa                       Music : Kamala Prasad Agarwala
অ’ মোৰ আপোনাৰ দেশ                       অ’ মোৰ চিকুণী দেশ                       এনেখন সুৱলা, এনেখন সুফলা                       এনেখন মৰমৰ দেশ ।                       অ’ মোৰ সুৰীয়া মাত                       অসমৰ সুৱদি মাত                       পৃথিৱীৰ ক'তো বিচাৰি জনমটো                       নোপোৱা কৰিলেও পাত ।                       অ’ মোৰ ওপজা ঠাই                       অ’ মোৰ অসমী আই                       চাই লওঁ এবাৰ মুখনি তোমাৰ                       হেঁপাহ মোৰ পলোৱা নাই ।                       গীতৰ কথা : লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা                       সুৰ : কমলা প্ৰসাদ আগৰৱালা
News and Announcements

Minority Scholarship Notice

Download

CBSE Class 10 Board 2020 Results of our School

Click here to Download the Result Sheet

School Result for the Academic Session 2019-20

I - A     I - B     II - A     II - B     III - A     III - B     IV - A     IV - B    

V - A     V - B     VII - A     VII - B     VIII - A     VIII - B     IX    

School Top 10 Rank Holders for the Academic Session 2019-20

Class - I     Class - II     Class - III     Class - IV    

Class - V     Class - VII     Class - VIII     Class - IX    

Admission Notice for the Academic Session 2020-21

Download    

Periodic Test-II [VII-X] / Unit Test - III [I-V] Results for the Academic Session 2019-20

I - A     I - B     II - A     II - B     III - A     III - B     IV - A     IV - B    

V - A     V - B     VII - A     VII - B     VIII - A     VIII - B     IX     X    

Half Yearly / Unit Test - II Results for the Academic Session 2019-20

I - A     I - B     II - A     II - B     III - A     III - B     IV - A     IV - B    

V - A     V - B     VII - A     VII - B     VIII - A     VIII - B     IX     X    

Periodic Test- I / Unit Test - I Results for the Academic Session 2019-20

I - A     I - B     II - A     II - B     III - A     III - B     IV - A     IV - B    

V - A     V - B     VII - A     VII - B     VIII - A     VIII - B     IX     X    

CBSE Class 10 Board 2019 Results of our School

Click here to Download the Result Sheet

School Result for the Academic Session 2018-19

I - A     I - B     II - A     II - B     III - A     III - B     IV - A     IV - B    

VI - A     VI - B     VII - A     VII - B     VIII - A     VIII - B     IX - A     IX - B    

School Top 10 Rank Holders for the Academic Session 2018-19

Class - I     Class - II     Class - III     Class - IV    

Class - VI     Class - VII     Class - VIII     Class - IX    

more...

 
Last Updation
20.07.2020
   

Academic Calendar-2019

Visiting hours for Parents/Visitors to meet the Principal is -

10:00 a.m to 1:00 p.m.

Admission Guidelines 2020-21

IT Lab Assignments
Class IX     Class X

Class 10 CBSE Sample Papers
Science     Maths    English    S.Sc    IT

Copyright©2017 Adarsha Vidyalaya Matia, Goalpara
You are a Visitor Number = hit counter
Site Designed & Maintained By Er. Sofiqul Islam