Principal
Shri Guna Gubinda Sonowal,
Principal i/c
Principal's Message
 
Messages from the Chief Minister
 

Quick Links »

Our State Anthem
O mûr apûnar dex                       O mûr sikuni dex                       Ênêkhôn xuwôla, ênêkhôn xuphôla                       Ênêkhôn môrômôr dex                       O mûr xuriya mat                       Ôxômôr xuwodi mat                       Prithiwir kotû, bisari jônômtû                       Nûpûwa korileo pat                       O mûr ûpôja thai                       O mûr ôxômi ai                       Sai lôõ êbar, mukhôni tûmar                       Hêpah mûr pôlûwa nai.                       Lyrics : Lakshminath Bezbaroa                       Music : Kamala Prasad Agarwala
অ’ মোৰ আপোনাৰ দেশ                       অ’ মোৰ চিকুণী দেশ                       এনেখন সুৱলা, এনেখন সুফলা                       এনেখন মৰমৰ দেশ ।                       অ’ মোৰ সুৰীয়া মাত                       অসমৰ সুৱদি মাত                       পৃথিৱীৰ ক'তো বিচাৰি জনমটো                       নোপোৱা কৰিলেও পাত ।                       অ’ মোৰ ওপজা ঠাই                       অ’ মোৰ অসমী আই                       চাই লওঁ এবাৰ মুখনি তোমাৰ                       হেঁপাহ মোৰ পলোৱা নাই ।                       গীতৰ কথা : লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা                       সুৰ : কমলা প্ৰসাদ আগৰৱালা
News and Announcements

CBSE Class 10 Board 2020 Results of our School

Click here to Download the Result Sheet

School Result for the Academic Session 2019-20

I - A     I - B     II - A     II - B     III - A     III - B     IV - A     IV - B    

V - A     V - B     VII - A     VII - B     VIII - A     VIII - B     IX    

School Top 10 Rank Holders for the Academic Session 2019-20

Class - I     Class - II     Class - III     Class - IV    

Class - V     Class - VII     Class - VIII     Class - IX    

Admission Notice for the Academic Session 2020-21

Download    

Periodic Test-II [VII-X] / Unit Test - III [I-V] Results for the Academic Session 2019-20

I - A     I - B     II - A     II - B     III - A     III - B     IV - A     IV - B    

V - A     V - B     VII - A     VII - B     VIII - A     VIII - B     IX     X    

Half Yearly / Unit Test - II Results for the Academic Session 2019-20

I - A     I - B     II - A     II - B     III - A     III - B     IV - A     IV - B    

V - A     V - B     VII - A     VII - B     VIII - A     VIII - B     IX     X    

Periodic Test- I / Unit Test - I Results for the Academic Session 2019-20

I - A     I - B     II - A     II - B     III - A     III - B     IV - A     IV - B    

V - A     V - B     VII - A     VII - B     VIII - A     VIII - B     IX     X    

CBSE Class 10 Board 2019 Results of our School

Click here to Download the Result Sheet

School Result for the Academic Session 2018-19

I - A     I - B     II - A     II - B     III - A     III - B     IV - A     IV - B    

VI - A     VI - B     VII - A     VII - B     VIII - A     VIII - B     IX - A     IX - B    

School Top 10 Rank Holders for the Academic Session 2018-19

Class - I     Class - II     Class - III     Class - IV    

Class - VI     Class - VII     Class - VIII     Class - IX    

more...

 
Last Updation
20.07.2020
   

Academic Calendar-2019

Visiting hours for Parents/Visitors to meet the Principal is -

10:00 a.m to 1:00 p.m.

Admission Guidelines 2020-21

IT Lab Assignments
Class IX     Class X

Class 10 CBSE Sample Papers
Science     Maths    English    S.Sc    IT

Copyright©2017 Adarsha Vidyalaya Matia, Goalpara
You are a Visitor Number = hit counter
Site Designed & Maintained By Er. Sofiqul Islam